7. Sınıf Türkçe

Van Gölü’nün Şafağı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Van Gölü’nün Şafağı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Van Gölü’nün Şafağı konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-101-102-103-104-105-106 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Van Gölü'nün Şafağı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Van Gölü’nün Şafağı


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Van Gölü’nün özellikleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Van gölü Volkanik bir set gölüdür. Van ve Bitlis’in sınırları içerisindedir.

2. Ülkemizin hangi yöresini gezip görmek istersiniz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız
Cevap: Ülkemizin Akdeniz yöresini, insanlarını yemeklerini, yerleşim yerlerini görmeyi çok isterdim.

3. Ülkemizin tarihî ve turistik yerleriyle ilgili hazırlıkta derleyip sınıfa getirdiğiniz resim ve fotoğrafları arkadaşlarınıza gösterip bunlarla ilgili bilgi veriniz
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü'nün Şafağı)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tespit edip aşağıya yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız
Cevap:

alaimisema
Anlamı: Gökkuşağı anlamına gelir.

mahluk
Anlamı: Yaratık anlamına gelir.

alelacele
Anlamı: Hızlı bir şekilde, çabucak.

saban
Anlamı: Toprağı sürmek için kullanılan demir.

şafak
Anlamı: Gün doğmadan çıkan ışık, vakit.

fırdolayı
Anlamı: Çepeçevre anlamına gelir.

önüne katmak
Anlamı: Önünde götürmek.

âlem
Anlamı: Dünya ve sınıf.

billur
Anlamı: Duru temiz cam. 

kepenek
Anlamı: Çobanların giydiği üstlük.

yalım
Anlamı: Işık veren, alev.


2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bulup altını çiziniz. Sonra bu deyimleri birer cümlede de siz kullanınız. Bu deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.
Cevap: Metne zenginlik katmıştır.

Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara, göle dikmişti.
→ Gözlerini dikmiş beni seyrediyordu.

İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu.
→ Attığı taş kurşun gibi ağırdı.

Biz motorla pata küte yol alırken doğudaki dağların başı ağarıverdi.
→ Yaptığı işte çok yol aldı.
→ Dağların etekleri ve başı ağardı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden örnekte olduğu gibi söz sanatlarının geçtiği yerleri tespit edip adlarını yazınız
Cevap:

 • Bu gölü baştan aşağı gez. Gece gündüz gez. Sihrini sen de göreceksin. → Tezat (Karşıtlık)
 • Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor → Abartma (Mübalağa)
 • Kü­çü­cük ma­vi bi­rer düğ­me gi­bi göz­le­ri­ni uzak­la­ra, gö­le dik­miş­ti → Teşbih (benzetme)
 • Yu­ka­rı akan ba­lık­lar, mı­sır pat­la­ğı gi­bi çay su­la­rı­nın üs­tün­de sıç­ra­şı­yor­lar → Teşbih (benzetme)
 • Der­ken bir di­lim kır­mı­zı köz gi­bi Gü­ne­ş’in bir ucu çık­tı bat­tı.→ Teşbih (benzetme)
 • Biz mo­tor­la pat küt yol alır­ken do­ğu­da­ki dağ­la­rın başı ağa­rı­ver­di. → Teşhis (Kişileştirme)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden anladıklarınızı özetleyiniz.
Cevap: Ernis köyünde yaşayan Ali Menco adında 98 yaşında dinç pembe büyük suratlı bir adam varmış. Yazar ve Ali Menco birlikte tarlaya gidiyor. Ali Menco yazara gölün eşsiz ve sihirli olduğunu bunu gidip görmesi gerektiğini söylüyor. Yazar Ali Menco’yu dinliyor ve yazar göle gidiyor. Yazar gölün eşsiz güzelliklerini Güneşin doğuşunu ve sihri görüyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ali Menco kimdir? Nerede yaşıyor? Fiziksel özelliklerini belirtiniz.
Cevap:  Ernis köyünde yaşıyor. 98 yaşında beyaz sakallı, dinç, pembe büyük yüzlü bir adamdır.

2. Ali Menco, yazara neler söylüyor?
Cevap: Ali Menco yazara alemden güzelliklerden bahsediyor.

3. Metinde “Boş, havaya laf ettiği yok.” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Cevap:  Boş konuşan biri olmadığını, konuştuklarının mantıklı ve doğru şeyler olduğunu anlatmak istiyor.

4. Motorcu, yazarı niçin uyandırıyor?
Cevap: Van Gölüne açılmak için uyandırıyor.

5. Yazarın heyecanla beklediği nedir? Yazar, Güneş’in ilk çıkışını neye benzetiyor?
Cevap: Yazarın heyecanla beklediği Ali Menco’nun sihir dediği şeyi görmektir. Güneşin ilk çıkışını kırmızı bir köze benzetmiştir.

6. Ali Menco Van Gölü’ne niçin büyülü göl diyor? Van Gölü gerçekten büyülü göl müdür? Yoksa bu bir benzetme midir?
Cevap: Van Gölü gerçekten büyülü değildir. Benzetme yapılmıştır.  Ali Menco’nun böyle demesinin sebebi ise Güneşin doğuşuyla ortaya çıkan görüntüdür.

7. Yazar, Van Gölü’nün kıyılarıyla ilgili hangi gözlemlerini dile getiriyor?
Cevap: Suyunun renklerini, mavisinin başka bir maviye benzemediğini ve kıyılarının beyaz olduğu gözlemlerini dile getiriyor.

8. Van Gölü’nün ortasındaki adayı hangi özelliğiyle tanıtıyor?
Cevap: Pelikan adası olması ve badem ağaçlarının olduğu bin dönümlük bir ada olduğunu söyleyerek tanıtıyor.


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler veriniz
Cevap:

Özne Yargılar:

 • Bir gün de ba­na gö­lü gös­ter­di. “Bu göl si­hir­li­dir.” de­di
 •  Soh­be­ti tat­lı bir adam.
 • Van Gö­lü’nün ma­vi­si hiç­bir ma­vi­ye ben­ze­mi­yor. Bir baş­ka ma­vi

Nesnel Yargılar:

 • Van Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir.
 • Süp­han Da­ğı bu yan­la­rın en yük­sek da­ğı: 4434 met­re.
 • Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar hangi anlatım biçimlerinden ve hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Örneklerle belirtiniz.
Cevap:

Anlatım Biçimleri → Metinde öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Betimleme ve açıklamalara yer verilmiştir.
Düşünceyi Geliştirme YollarıVan Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir → (sayısal verilerden yararlanma)
→Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür. → (Tanımlama)


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluğu yönünden inceleyiniz. Varsa bozukluğun nedenini belirtiniz
Cevap:

Fırdolayı, dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur.
→ Fırdolayı kelimesi ve dört bir yanındaki kelimeler  cümlede aynı anlamı taşıyor.

Dağlar, Süphan Dağı’na kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar.
→ Cümlede kullanılan pekiştirme cümleyi bozmuştur.

Süphan Dağı, bu yanların en yüksek dağı: 4434 metre.
→ Yanlış anlamda sözcük kullanılmıştır.

Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa, ışığa boğuluyor.
→Aynı anlamda kelimeler ard arda kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

9. ETKİNLİK

Yaşadığınız çevreyi (sokağı, mahalleyi, semti veya köyü) tanıtan bir röportaj yazınız. Yazınızı uygun görsellerle destekleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, bir başka deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız.
Cevap:

Muhabir: İyi günler Muhtar! Öncelikle bize bu röportaj için vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizi daha yakından tanımak isteriz. Bu köyün muhtarı olmak nasıl bir duygu?

Muhtar: İyi günler! Ben de size teşekkür ederim. Köyümüzün muhtarı olmak büyük bir sorumluluk ve gurur verici.

Muhabir: Anladım, gerçekten takdir edilesi bir sorumluluğa sahipsiniz. Peki, bu köyü diğer köylerden ayıran en önemli özellik nedir?

Muhtar: Köyümüzün en önemli özelliği kayısı bahçeleridir. Kayısılar, bu topraklarda yüzyıllardır yetişen bir meyve türüdür ve köyümüzdeki iklim ve toprak koşulları kayısı yetiştiriciliği için son derece uygun. Bu nedenle, köyümüzde birçok aile kayısı üretimiyle uğraşmaktadır.

Muhabir: Çok ilginç! Kayısı yetiştiriciliği köyün ekonomisine nasıl katkı sağlıyor?

Muhtar: Kayısı yetiştiriciliği, köyümüzün ana ekonomik faaliyetlerinden biridir. Bu meyveyi yetiştirerek hem köy halkının geçimini sağlıyoruz hem de kayısıları pazara satarak gelir elde ediyoruz.

Muhabir: Anladım. Peki, bu kayısı bahçelerinin bakımı nasıl yapılıyor? Özel bir yöntem var mı?

Muhtar: Evet, kayısı bahçelerinin bakımı oldukça titizlik gerektiren bir süreçtir. Bahar aylarında çiçeklenme döneminde ağaçlara gübre verilir ve sulama yapılır. Ayrıca, hastalık ve zararlılara karşı önlem almak için ilaçlama yapılır. Hasat döneminde ise kayısılar elle toplanır ve uygun şekilde depolanır.

Muhabir: Son olarak, köyünüzü ziyaret etmek isteyenler için ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?

Muhtar: Köyümüzde doğanın güzelliklerini keşfetmek isteyenlere, kayısı bahçelerinin yanı sıra, doğal güzelliklerle dolu yürüyüş yerrlerini göremelerini de tavsiye ederim. Ayrıca, köy pazarında taze meyve ve sebzelerin yanı sıra yöresel el sanatları ürünlerini bulabilirsiniz.

Muhabir: Kesinlikle kaçırılmaması gereken deneyimler gibi görünüyor! Köyünüzün kayısı bahçeleriyle dolu doğal güzellikleri ve misafirperver köylülerinizin sıcaklığıyla herkesin unutulmaz bir deneyim yaşayacağına eminim. Okuyucularımıza bu harika köyü ziyaret etmelerini öneriyorum. İyi günler dilerim!

Muhtar: Ben de bu fırsatı bana tanıdığınız için teşekkür ederim. Köyümüze herkesi bekliyoruz, güzelliklerimizi keşfetmek için! İyi günler dilerim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü’nün Şafağı)

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çevrenizde ne tür çevre sorunları yaşanıyor? Araştırınız.
Cevap: Hava kirliliği, su kirliliği gibi sorunlar yaşanıyor.

Genel ağ veya televizyonlardan, günlük gazetelerden çevrenin korunmasıyla ilgili haberler derleyip bu haberleri sınıfa getiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Dörtel Yayıncılık (Van Gölü'nün Şafağı)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir